ع اعضای شورای دانش آموزی مدرسه شهید مسعود تقی زاده

درخواست حذف این مطلب
اسامی بترتیب از سمت راست 1-خانم مریم ایرجی               2- خانم ستایش علی       3-خانم فاطمه عین الهی 4-خانم  آرمیتا احمدی            5-خانم فاطمه آزموده            6-خانم مهنا خلج جملگی 7-خانم  فاطمه قانع          8-خانم مرجان بیرخ            9-خانم شقایق نصیرزاده 10-خانم یگانه عالمی معین   11-خانم فاطمه رمضانی          12-خانم ریحانه فلاح